Jette Fredslund - Metakognitiv terapi og coaching

Jette Fredslund - Metakognitiv terapi og coaching

ForsideMetakognitiv terapiNADA øreakupunkturGruppeforløbUndervisningOm Jette FredslundTidsbestillingPriserKontakt

Min primære terapiform er metakognitiv terapi, som er en nyere behandlingsform, som har vist sig at være særdeles effektiv i behandling af:

Stress er blevet et livsvilkår for mange mennesker i dag og kan komme til udtryk på mange måder. Der har ofte været øgede eller ændrede krav i omgivelserne over en længere periode, som af forskellige årsager opleves som uoverkommelige. Symptomerne kan både være fysiske, psykiske og adfærdsmæssige, og det er meget individuelt, hvilke og hvor mange symptomer man har. Hyppige symptomer er træthed, man sover dårligt om natten og har uro i kroppen. Desuden opleves ofte en ulyst og indre modstand mod at lave ting. Helt almindelige dagligdags gøremål, som at stå op og få sendt børnene i skole eller selv komme afsted til uddannelse eller arbejde, kan være svært at overskue. Man har ofte svært ved at tænke klart, føler sig anspændt og har let til tårer, eller man bliver mere tavs og indadvendt. Det er som om, tankerne myldrer rundt i hovedet, og det er svært at koble fra. Samtidig er man ofte plaget af både angst og depressive tanker. Ved længerevarende stress opleves ofte hukommelsesbesvær. Mange oplever også, at deres forbrug af stimuli som fx kaffe, cola, alkohol eller sukkerholdige produkter er øget.

Der er sammenhæng mellem dine tanker, følelser, stresshormoner og kropslige symptomer, idet dine tanker påvirker dine følelser og frigiver stresshormoner. Stresshormoner påvirker din krop og kroppens symptomer påvirker dine tanker, hvormed der opstår en negativ spiral.

Overordnet kan symptomerne inddeles i:

Kropsligt – vanskeligt at slappe af, føler sig uendelig trætte, selvom de sover otte timer. Andre oplever det modsatte, at de er helt ’oppe at køre’, sover dårligt og vågner meget tidligt. Spændingshovedpine, hjertebanken, vejrtrækningsbesvær, maveproblemer Koncentrationsbesvær og forringet hukommelse kan være en effekt af længerevarende stress.

Tankemæssigt -negative tanker med stort fokus på bekymringer og utilfredshed med sig selv og sin egen formåen.

Følelsesmæssigt - irritable, grådlabile, kortluntede, ængstelige, angste, dårlig samvittighed over ikke at kunne så meget som før.

Adfærdsmæssigt – ved længerevarende stress kan man have tendens til at isolerer sig fra familie og venner, fordi man oplever at have for lidt tid. Mange oplever også, at deres forbrug af stimuli som sukker, fedt, koffein, nikotin, alkohol, sovepiller mm. øges

Stress er reelt en grundlæggende, livsvigtig og biologisk reaktion, der hjælper os til at håndtere farlige eller truende situationer. Under en akut stressreaktion sættes kroppen i alarmberedskab, hvilket indebærer en følelse af at være anspændt. Stress er en hormonel tilstand, der gør, at man kan yde en ekstraordinær indsats i en presset situation. Biologisk set er der ingen forskel på, om der er tale om reelle trusler eller ej. Stress er dermed noget, man kan være i kortvarigt for at kunne yde mere, eller fordi man skal beskytte sig selv eller andre mod fare og trusler. Er man derimod i tilstanden over længere tid, kan stress opleves som en sygdom. Jo længere tid man befinder sig i langvarig stress, jo større er risikoen for, at man udvikler angst og depression.


Alle mennesker oplever til tider angst og følelsen beskrives ofte som at være nervøs, anspændt, bekymret, stresset eller bange. Selv om angstfølelsen er ubehagelig, er der tale om en vigtig tilstand, der skal hjælpe med at undgå farlige situationer og motivere til at løse de, som man støder på i hverdagen. Angst kan imidlertid blive så alvorlig og voldsom, at den påvirker evnen til at arbejde, studere eller håndtere dagligdage gøremål mm. optimalt. Angst kan også påvirke evnen til at indgå tilfredsstillende i relationer til andre.

Angst kan forekomme i mange situationer og f.eks. være forbundet med at skulle:

 • I skole, på lejrskole eller arbejde
 • På lejrskole/studietur
 • Til eksamen
 • Til sociale arrangementer
 • Angst for at noget forfærdeligt vil ske

Flere og flere mennesker og ikke mindst børn og unge udvikler angst. Denne form for psykisk mistrivsel forekommer i flere forskellige former:

Social angst, hvor man oplever angst i samvær med andre og før og under sociale begivenheder.

Panikangst, hvor man typisk oplever tilbagevendende voldsomme anfald, som umiddelbart virker uforudsigelige.

Fobisk angst, der altid opstår i bestemte situationer. Enten undgår man disse situationer eller oplever dem med frygt.

Generaliseret angst, der er en vedvarende tilstand, der ikke er knyttet til en bestemt tilstand eller omstændighed.


Depression er meget invaliderende, og det kan være svært for den depressive, at se vejen ud af depressionen. Som oftest har man svært ved at sove og føler, at man ligesom er inde i en osteklokke. Man er ikke i stand til at klare sine daglige gøremål på grund af totalt manglende energi og koncentrationsbesvær.


OCD er meget belastende for den enkelte. Har man OCD, er man ofte plaget af at føle, at man skal udføre forskellige ritualer for at undgå, at noget forfærdeligt sker. Da OCD på sin vis kan være uforståelig for den ramte, er der også ofte skyld og skam forbundet med lidelsen. OCD kan være meget tidskrævende og besværliggøre hverdagen.


PTSD er en forsinket eller langvarig reaktion, som optræder efter, at man har været udsat eller vidne til én eller flere belastende og traumatiske oplevelser. Reaktionen kommer uger til måneder efter, og medfører, at man ikke længere er i stand til at udføre helt basale opgaver i hverdagen. Symptomerne er ofte, at man har påtrængende minder (flashbacks), der opleves ligesom at være i situationen igen, og man har derfor en stærk trang til at undgå situationer, der ligner den traumatiske oplevelse. Desuden har man ofte mareridt, søvnbesvær, koncentrations- og hukommelsesproblemer og bliver hurtigere irritabel.

Jeg behandler og coacher både børn, unge og voksne.

Metakognitiv terapi baserer sig på en helt ny forståelse af psyken, og hvad der skal til for at afvikle psykisk mistrivsel.

I metakognitiv terapi fokuserer man ikke på indholdet af tanker, men i større grad på, hvordan man tænker. Et problem ved psykisk mistrivsel som depression og med mange former for angst er oplevelsen af, at man ikke kan stoppe med at tænke. Man grubler og bekymrer sig, og det er netop disse bekymringer og grublerier, der øger angst- og depressionssymptomerne og fører til psykisk mistrivsel.

Du vil få ny og banebrydende viden, som er fundamentalt forskellig fra, hvad du tidligere har hørt og troet om stress og psykisk lidelse som depression, angst og OCD – og du kommer til at gå en helt anden vej, end du tidligere har prøvet.

Du vil opdage, at vejen til at komme ud af psykisk mistrivsel, hverken handler om at geare ned, tænke positivt eller bearbejde dine følelser, men handler om at afmontere gamle usunde tankemønstre, som opretholder dine symptomer, og forhindrer dig i at fungere optimalt.

Behandlingen

I behandlingen rettes opmærksomheden på det, der er med til at vedligeholde din psykiske mistrivsel, og du vil lære at anvende andre og mere hensigtsmæssige strategier.

Lær at styre din tænkning og dit tankemylder af bekymringer og grublerier

Et gennemgående træk ved psykisk lidelse såsom stress, angst, OCD og depression er, at man oplever en manglende kontrol over ens tænkning.

I Metakognitiv terapi vil du lære at forholde dig anderledes til din tænkning, dit tankemylder, dine bekymringer og grublerier. Ligeledes vil du lære at tage kontrol over, hvor meget du tænker. Terapiformen er særdeles god for dig, hvis du oplever, at du har tankemylder, bekymrer dig eller grubler meget.

Mental behandling

NADA akupunktur kan anvendes i akutte situationer til lindring af symptomer som fx angst, uro, forstyrret søvn, frustration, vrede, abstinenser, depressive symptomer, nedsat koncentrationsevne og manglende fokus samt tilstande udløst af stress.

NADA akupunktur benyttes desuden til at styrke den indre balance og modvirke stress og anspændthed. Lider du af søvnvanskelighede, stress, tristhed og andre mentale udfordringer, kan NADA øreakupunktur hjælpe dig. NADA øreakupunktur fremmer balancen mellem krop og psyke og skaber en indre ro, hvilket mange kan have gavn af i en stresset hverdag.

NADA akupunkturs primære formål er at styrke modtagerens egne ressourcer via et struktureret og længerevarende forløb, så tilbagefald forebygges og den samlede indsats styrkes.

Alle kan således have glæde af NADA, og modtagere giver udtryk for, at NADA er en dejlig form for egenomsorg.

NADA akupunktur kan afhjælpe

 • Søvnvanskeligheder
 • Fysisk eller psykisk uro
 • Stress
 • Træthed eller udmattelse (fysisk eller psykisk)
 • Kvalme
 • Hjertebanken
 • Tristhed
 • Abstinenser
 • Craving (efter tobak, sukker, stoffer osv.)
 • Overgangsalder gener
 • Eksamensangst

Behandlingen

Ved NADA akupunktur sættes 5 tynde sterile nåle i hvert øre. Jeg anvender supplerende nåle efter behov. Nålene skal sidde i øret i 45 minutter, og for at få det fulde udbytte af behandlingen skal du forholde dig i ro og ikke beskæftige dig med andet end at modtage behandlingen. Kroppen skal have ro til at arbejde og afbalancere sig selv. Du vil blive tilbudt NADA te, som forstærker behandlingen.

Behandlingen er næsten smertefri, men nogle gange, hvis et punkt er ømt, kan der mærkes et lille prik, når nålen sættes i. Overordnet er der ingen bivirkninger ved metoden, men det er ikke usædvanligt, at man under eller efter behandlingen kan blive meget træt, hvilket dog hurtigt fortager sig.

Magnetkuglebehandling

Magnetkugler anvendes ofte både til børn og voksne, men altid til børn under 7 år, i stedet for nåle i NADA-behandling og er helt smertefri. Magnetkuglerne er meget små og sættes på to forskellige punkter på hvert øre. Magnetkuglerne sidder i op til 1 – 2 uger.

Hyppighed og varighed

NADA øreakupunktur virker bedst ved regelmæssig behandling. Antal behandlinger og hyppighed afhænger af det aktuelle behov. Generelt er der ingen begrænsninger på NADA-behandlingen, da den ikke kan overdoseres, og fordi man ikke kan blive afhængig af NADA øreakupunktur.

Udover individuel terapi tilbyder jeg også forløb i grupper:

Metakognitivt gruppeforløb er for børn og unge, hvor angst og ofte også depressive tanker fylder meget og begrænser dem i deres dagligdag.

Måske oplever du, at barnet/den unge:

 • undgår ting eller undgår at være sammen med andre
 • ofte prøver at undgå at gå i skole
 • klager over ondt i maven
 • ikke tør være alene hjemme
 • er angst for at noget forfærdeligt vil ske
 • er angst i forbindelse med kommende lejrskole/studietur
 • er angst i sociale situationer
 • bekymre sig meget
 • ofte er nedtrykt og trist
 • eller andet, hvor barnet/den unge giver udtryk for at være angst eller at have depressive tanker.

Børnene/de unge vil lære at anvende helt konkrete redskaber til at håndtere angsten og de depressive tanker, og samtidig vil de lære, hvordan de fremadrettet forebygger tilbagefald. For at hjælpe jeres børn/ unge mest muligt vil der være orientering til jer forældre den sidste halve time hver gang. Her vil I som forældre blive informeret om, hvad børnene/de unge skal træne hjemme, og hvordan I som forældre bedst hjælper i hverdagen.

I gruppeforløbet er hovedvægten på metakognitiv terapi, som er en nyere og særlig effektiv korttidsterapi. Børnene/de unge vil lære at forstå og håndtere de symptomer, bekymringer og grublerier, der begrænser dem i deres hverdag og dermed deres trivsel.

Det metakognitive gruppeforløb adskiller sig markant fra traditionel gruppeterapi, da vi her arbejder målrettet på at optimere de almengældende mentale processer. Dem, der netop øger børnenes psykiske trivsel og bremser mentale strategier, der skaber og vedligeholder mistrivsel. Det enkelte barn behøver ikke at udveksle personlige tanker, følelser eller oplevelser, og gruppeforløbet er dermed skånsomt for det enkelte barn.

Gruppeforløbet er samlet på 12 timers gruppeterapi inklusiv 6 x 30 minutter forældreorientering som afslutning hver mødegang.

Prisen for hele forløbet er 2900 kr., hvilket er noget under den egenbetaling, man ellers selv skal betale for 12 timers terapi. Også via lægehenvisning og den offentlige sygesikring.

Gruppeforløbet foregår i hyggelige hjemlige omgivelser på Gundslevmaglevej 3 i Eskilstrup og er fordelt på 6 x 2 timer. Opstart løbende.

Tilmelding og vilkår

Kontakt mig på email metaterapi.jf@gmail.com eller via mobil/sms til 30341582.

Tilmelding er bindende og du betaler 1500 kr. ved tilmelding og de resterende 1400 kr. senest 14 dage før opstart. Hvis du afmelder senest 8 dage før opstart refunderes 75 % af kursusafgiften. Ved afmelding indenfor de sidste 7 dage før opstart, dog senest dagen før opstart, refunderes 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding efter opstart af forløbet refunderes kursusafgiften ikke.

Jeg forbeholder mig retten til at udskyde eller aflyse forløbet, hvis der er færre end 4 tilmeldinger. Hvis forløbet aflyses, refunderes den fulde kursusafgift.

Jeg tager forbehold for datoændringer, slåfejl, sygdom og lignende uforudsete hændelser.

Ifølge persondataforordningen skal jeg oplyse om, hvordan jeg behandler personoplysninger, og derfor skal nedenstående læses igennem inden tilmelding. Med din tilmelding giver du samtykke til, at jeg må behandle dine personoplysninger som anført.

Privatlivspolitik (GDPR)

Som terapeut er jeg forpligtet til at sikre gennemsigtighed. Jeg skal som dataansvarlig oplyse om, at jeg behandler persondata om dig som klient.

Jeg skal derfor gøre opmærksom på, at jeg opbevarer dit navn og kontaktoplysninger. Desuden har jeg i behandlingsøjemed brug for at lave notater over vores samtaler. Dels for at sikre kontinuitet i behandlingsforløbet og dels for, at jeg kan være forberedt til hver session. Det er kun personoplysninger, som du selv oplyser mig om, og som er nødvendige for terapien, jeg registrerer. Dette gælder f.eks. årsag til kontakt/problemstilling, diagnose og resumé af hver enkelt samtale. Alle personoplysninger og noter opbevares i aflåst arkivskab, som kun jeg har adgang til. Personoplysninger slettes helt 5 år efter endt behandlingsforløb.

Jeg har, med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien.

Vær opmærksom på at henvendelser og besvarelser ikke er krypteret.

Hvis I er flere på en arbejdsplads, der ønsker et gruppeforløb, finder vi sammen tid og sted, der passer ind i forhold til jeres arbejde.

Jeg opretter ad hoc grupper for virksomheder, uddannelsesinstitutioner med flere eventuelt med et specielt fokus på fx stress, eksamensangst eller lignende.

Kontakt mig gerne for at høre mere om de forskellige muligheder.

Jeg tilbyder undervisning og kurser indenfor metakognitiv terapi for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, personalegrupper og andre institutioner.

Supervision

Jeg tilbyder herudover også supervision primært indenfor metakognitiv terapi.

Kontakt mig gerne for at høre mere om de forskellige muligheder.

Jeg er certificeret neokognitiv psykoterapeut med speciale inden for metakognitiv terapi (Level IV/højeste niveau) fra Neokognitivt Institut - Institut for Moderne Psykologi i København. I denne uddannelse indgår desuden uddannelsen som Neokognitiv Stresscoach. Mit primære udgangspunkt i behandlingen vil dermed være metakognitiv terapi og coaching. Da jeg prioriterer at fastholde et højt fagligt niveau, modtager jeg løbende supervision og sparring, ligesom jeg også deltager i relevant efteruddannelse/kurser.

Desuden er jeg uddannet lærer og har en diplomuddannelse indenfor vejledning. Igennem hele min karriere har jeg arbejdet med både børn, unge og voksne i forskellige fora, som lærer, vejleder og mentor.

Medlem af Neokognitivt Institut - Institut for Moderne Psykologi, samt medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Jette Fredslund

Du kan bestille en tid hos mig ved at ringe eller sende en sms. Læg en besked med dit navn og telefonnummer, hvis jeg ikke har mulighed for at tage telefonen, når du ringer. Du kan også sende mig en email.

Afbud

Hvis du skal melde afbud eller ændre din tid, skal dette meddeles på mobil eller mail senest dagen før inden klokken 12:00, da du ellers skal betale fuld pris for din tid.

Metakognitiv terapi

Betaling afregnes pr. afholdt session eller ved køb af klippekort á 5 samtaler. Jeg modtager MobilePay, kontant betaling eller bankoverførsel på reg. nr. 2485 kontonr. 4395 922 055.
Studerende på SU og pensionister, der selv skal betale behandlingen:


Samtalerne varer 55-60 minutter og foregår i klinikken, over mobil eller online video.Øre-akupunktur

Individuel behandling inklusiv 45 minutters afslapning og NADA te.

NADA-behandlingen foregår i hyggelige omgivelser, og pga. Covid-19 primært som individuel behandling. Behandling i gruppe gælder kun, hvis man kommer sammen som familie eller lignende.

Magnetkuglebehandling børn/voksne

Jeg kan kontaktes på følgende:


Terapien foregår her i nogle hyggelige og afslappede omgivelser.

Som terapeut er jeg forpligtet til at sikre gennemsigtighed. Jeg skal som dataansvarlig oplyse om, at jeg behandler persondata om dig som klient.

Jeg skal derfor gøre opmærksom på, at jeg opbevarer dit navn og kontaktoplysninger. Desuden har jeg i behandlingsøjemed brug for at lave notater over vores samtaler. Dels for at sikre kontinuitet i behandlingsforløbet og dels for, at jeg kan være forberedt til hver session. Det er kun personoplysninger, som du selv oplyser mig om, og som er nødvendige for terapien, jeg registrerer. Dette gælder f.eks. årsag til kontakt/problemstilling, diagnose og resumé af hver enkelt samtale. Alle personoplysninger og noter opbevares i aflåst arkivskab, som kun jeg har adgang til. Personoplysninger slettes helt 5 år efter endt behandlingsforløb.

Jeg har, med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien.

Vær opmærksom på at henvendelser og besvarelser ikke er krypteret.

Cookies

Herudover skal det nævnes, at hjemmesiden gemmer cookies til blandt andet at føre statistik med besøgende. Disse kan til enhver tid slettes fra din computer.